Điều khoản &chính sách

Điều khoản dịch vụ của Covid Clinic

Last updated: Tháng Sáu 20, 2022

Các Điều khoản Dịch vụ này ("Điều khoản") chi phối thỏa thuận giữa Phòng khám COVID (sau đây gọi là "Phòng khám", "chúng tôi" hoặc "chúng tôi" hoặc các từ nhập khẩu tương tự) và bạn (cách khác là "Người dùng") liên quan đến việc bạn sử dụng www.covidclinic.org, www.covidclinicregistration.com và bất kỳ trang web nào khác liên quan đến Phòng khám (gọi chung là "Trang web ") và bất kỳ ứng dụng, dịch vụ trực tuyến, ứng dụng di động, giao diện lập trình ứng dụng (API) nào của Phòng khám và bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác (cùng với Trang web, "Dịch vụ").  Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một cá nhân khác với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của cá nhân đó, thì bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này thay mặt cho cá nhân đó.  Giữa bạn và chúng tôi, Dịch vụ được sở hữu và điều hành hoặc cung cấp bởi Phòng khám.

Việc sử dụng Dịch vụ cũng được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của chúng tôi, phiên bản hiện tại có thể được tìm thấy tại www.covidclinic.org/privacy-policy/ ("Chính sách bảo mật"), được kết hợp ở đây để tham khảo.

QUAN TRỌNG - VUI LÒNG ĐỌC KỸ - CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TẠO RA MỘT THỎA THUẬN RÀNG BUỘC VỀ MẶT PHÁP LÝ CHI PHỐI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN.  BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA DỊCH VỤ, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC, KHÔNG GIỚI HẠN HOẶC ĐỦ ĐIỀU KIỆN, BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VÌ CHÚNG CÓ THỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT THEO THỜI GIAN THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI.  NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG SỐ NÀY, BẠN BỊ CẤM SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Các quy tắc và quyền cơ bản mà chúng tôi đang cấp

Cấp giấy phép cho dịch vụ.  Tùy thuộc vào sự đồng ý và tuân thủ của bạn với các Điều khoản này và bất kỳ chính sách nào khác của Clinic có liên quan, bao gồm cả Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi theo đây cấp cho bạn quyền và giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web thông qua trình duyệt web hoặc thông qua việc sử dụng bất kỳ ứng dụng di động nào, nếu có.

Yêu cầu về độ tuổi tối thiểu đối với người dùng.  Người dùng chỉ có thể sử dụng Dịch vụ nếu Người dùng đó ít nhất mười ba (13) tuổi.  Nếu bạn dưới mười tám (18 tuổi), bạn tuyên bố rằng bạn đã nhận được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để tham gia vào các Điều khoản này.

 

Tài khoản và Access.  Trong trường hợp bạn đăng ký một số Dịch vụ hiện hành nhất định do Phòng khám cung cấp, bao gồm một số dịch vụ xét nghiệm nhất định, bạn sẽ trở thành "Chủ tài khoản".  Là Chủ tài khoản, bạn được yêu cầu đăng ký thông qua Trang web hoặc bất kỳ ứng dụng di động nào, nếu có.

 

Sử dụng Dịch vụ.  Các hạn chế và/hoặc điều khoản và điều kiện sau đây áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ:

 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép Dịch vụ nào của các bên không được phép sử dụng tài khoản đã đăng ký của bạn.  Ngoài ra, bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc công cụ thanh toán khác (g., PayPal) phát sinh bởi các bên sử dụng tài khoản đã đăng ký của bạn;
 • Bạn không được tạo tài khoản bằng cách sử dụng danh tính giả hoặc thông tin sai lệch, hoặc thay mặt cho người khác ngoài chính bạn trừ khi đóng vai trò là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và tuân thủ bất kỳ luật hiện hành nào;
 • Nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi, bạn sẽ không đăng ký tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào nếu chúng tôi đã xóa, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tài khoản nào được đăng ký bởi hoặc thay mặt cho bạn hoặc nếu chúng tôi đã thông báo cho bạn rằng bạn không được sử dụng Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì;
 • Bạn không được sử dụng Dịch vụ để tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào;
 • Bạn không được thuê, cho thuê, bán, trao đổi, tặng quà, để lại di chúc hoặc chuyển nhượng tài khoản của bạn cho bất kỳ ai mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
 • Bạn không được sao chép, phân phối hoặc hiển thị công khai bất kỳ nội dung nào bạn truy cập thông qua Dịch vụ trừ khi nội dung đó được đánh dấu rõ ràng là "công khai" hoặc bạn đã được trao quyền xem và chia sẻ nội dung đó theo các Điều khoản này; và
 • Bạn không được làm bất cứ điều gì với bất kỳ nội dung nào bạn truy cập thông qua Dịch vụ đã được đánh dấu bằng các hạn chế hoặc hướng dẫn khác trái với các hạn chế đó hoặc các hướng dẫn khác.

 

Thông tin và quản lý tài khoản.

 • Thông tin được cung cấp khi thiết lập tài khoản.  Khi tạo hoặc cập nhật tài khoản, bạn được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định cho chính bạn hoặc cho cá nhân bạn đang hành động thay mặt pháp lý nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin sức khỏe nhất định ("Thông tin tài khoản "). Thông tin tài khoản sẽ được lưu giữ và sử dụng theo Chính sách bảo mật.  Bạn đồng ý rằng bạn sẽ cung cấp Thông tin Tài khoản chính xác và đầy đủ cho chúng tôi và bạn sẽ cập nhật thông tin đó khi và khi thông tin đó thay đổi.
 • Thông tin đăng nhập.  Trong quá trình tạo tài khoản, chúng tôi sẽ tạo và lưu trữ thông tin dựa trên tài khoản của bạn.  Các quy tắc sau đây chi phối tính bảo mật của Thông tin tài khoản của bạn:
  • Bạn không được chia sẻ Thông tin Tài khoản, cũng như không cho phép bất kỳ ai khác truy cập vào tài khoản của bạn hoặc làm bất kỳ điều gì khác có thể gây nguy hiểm cho tính bảo mật của tài khoản của bạn;
  • Trong trường hợp bạn biết hoặc nghi ngờ một cách hợp lý, bất kỳ vi phạm bảo mật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất, trộm cắp hoặc tiết lộ trái phép Thông tin Tài khoản của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi bằng văn bản;
  • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của bất kỳ thông tin đăng nhập nào do bạn tạo và sử dụng để truy cập vào tài khoản của mình và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng thông tin đăng nhập đó, cho dù bạn có ủy quyền hay không; và
  • Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì xảy ra thông qua tài khoản của mình.

Giới hạn và cấm cấp phép và tài khoản.

 • Ảnh hưởng chung của vi phạm.  Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào vi phạm các Điều khoản này đều bị nghiêm cấm, có thể dẫn đến việc thu hồi ngay lập tức giấy phép giới hạn của bạn được cấp theo các Điều khoản này và có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý vì vi phạm pháp luật.
 • Chính sách.  Bạn thừa nhận rằng chúng tôi cũng có thể áp dụng các chính sách khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và bạn đồng ý tuân theo các chính sách đó và các chính sách đó bổ sung cho bất kỳ nghĩa vụ nào bạn có theo các Điều khoản này.
 • Cấm hoạt động.  Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không, trong bất kỳ trường hợp nào:
  • Hành động theo bất kỳ cách nào mà chúng tôi cho là mâu thuẫn với tinh thần hoặc ý định của Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, phá vỡ hoặc thao túng các Điều khoản này;
  • Sử dụng Dịch vụ liên quan đến bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc làm bất kỳ điều gì khuyến khích vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào;
  • Sửa đổi hoặc khiến cho việc sửa đổi bất kỳ tệp hoặc nội dung nào được sử dụng để cung cấp Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của Phòng khám;
  • Làm gián đoạn, quá tải hoặc hỗ trợ hoặc hỗ trợ trong việc làm gián đoạn hoặc quá tải (A) bất kỳ máy tính hoặc máy chủ nào được sử dụng để cung cấp hoặc hỗ trợ Dịch vụ (gọi chung là "Máy chủ") hoặc (B) việc sử dụng hoặc thưởng thức Dịch vụ của bất kỳ người nào khác;
  • Ngăn chặn, hỗ trợ hoặc tham gia vào bất kỳ loại tấn công nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, phân phối vi-rút, các cuộc tấn công từ chối dịch vụ vào Dịch vụ hoặc các nỗ lực khác nhằm làm gián đoạn Dịch vụ hoặc bất kỳ việc sử dụng hoặc tận hưởng Dịch vụ nào của người khác;
  • Đạt được hoặc cố gắng giành được quyền truy cập trái phép vào Dịch vụ, tài khoản của bên thứ ba, Máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, phá vỡ hoặc sửa đổi, hoặc khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kỳ người nào khác phá vỡ hoặc sửa đổi bất kỳ bảo mật, công nghệ, thiết bị hoặc phần mềm nào là một phần của Dịch vụ);
  • Quấy rối, lạm dụng, làm hại, bắt nạt, đe dọa hoặc ủng hộ, đe dọa hoặc kích động quấy rối, bắt nạt, đe dọa, lạm dụng hoặc làm hại người khác hoặc một nhóm người, bao gồm nhân viên của chúng tôi, đại diện dịch vụ khách hàng, nhà thầu độc lập của chúng tôi hoặc những người dùng Dịch vụ khác của chúng tôi;
  • Truyền thông tin liên lạc trái phép thông qua Dịch vụ, bao gồm thư rác, thư dây chuyền, thư rác và bất kỳ tài liệu nào quảng bá phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp và các mục có thể tải xuống;
  • Can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ hoặc kết nối hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào theo bất kỳ cách nào không được các Điều khoản này cho phép rõ ràng;
  • Sử dụng bất kỳ trình đọc ngoại tuyến, rô bốt, công cụ, quy trình hoặc bất kỳ thiết bị hoặc phương pháp nào khác dưới bất kỳ hình thức nào để khai thác dữ liệu, tái tạo hoặc phá vỡ Dịch vụ hoặc nội dung của chúng tôi theo bất kỳ cách nào;
  • Chặn, kiểm tra hoặc quan sát bất kỳ thông tin liên lạc độc quyền nào được sử dụng bởi khách hàng, người dùng khác, Máy chủ hoặc Dịch vụ, cho dù thông qua việc sử dụng trình phân tích mạng, trình đánh hơi gói hoặc thiết bị khác;
  • Thực hiện bất kỳ việc sử dụng dịch vụ tự động nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể áp đặt, như được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi, tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
  • Bỏ qua bất kỳ tiêu đề loại trừ rô bốt nào hoặc các biện pháp khác mà chúng tôi thực hiện để hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm, công nghệ hoặc thiết bị nào để gửi nội dung hoặc tin nhắn, thu thập dữ liệu, thu thập dữ liệu hoặc thu thập dữ liệu từ, thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ;
  • Sử dụng, tạo điều kiện, tạo hoặc duy trì bất kỳ kết nối trái phép nào với Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn: bất kỳ kết nối nào với bất kỳ máy chủ trái phép nào mô phỏng hoặc cố gắng mô phỏng bất kỳ phần nào của Dịch vụ; hoặc bất kỳ kết nối nào sử dụng các chương trình, công cụ hoặc phần mềm không được chúng tôi chấp thuận rõ ràng bằng văn bản;
  • Sao chép, sửa đổi hoặc phân phối các quyền hoặc nội dung từ bất kỳ trang web nào của Clinic, bao gồm, nhưng không giới hạn, nội dung có chứa hoặc được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi, hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp nào để sao chép hoặc phân phối nội dung của Dịch vụ, trừ khi được cho phép cụ thể trong các Điều khoản này;
  • Gạ gẫm hoặc cố gắng thu thập thông tin cá nhân từ những người dùng khác;
  • Trừ khi được cho phép rõ ràng dưới đây khi bạn đóng vai trò là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, thu thập, thu hoạch hoặc đăng thông tin cá nhân của bất kỳ ai (bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân, cho dù dưới dạng văn bản, hình ảnh, video hoặc hình thức khác), tài liệu nhận dạng hoặc thông tin tài chính thông qua Dịch vụ; hoặc
  • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền tải), mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi, bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm, nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng ("gif"), 1×1 pixel, lỗi web, cookie hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là "phần mềm gián điệp", "cơ chế thu thập thụ động" hoặc "pcms").

Đình chỉ và chấm dứt tài khoản và dịch vụ:

KHÔNG TUÂN THỦ.  KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÀO KHÁC, CHÚNG TÔI CÓ THỂ, CÓ HOẶC KHÔNG CÓ THÔNG BÁO CHO BẠN, GIỚI HẠN, ĐÌNH CHỈ, CHẤM DỨT, SỬA ĐỔI HOẶC XÓA TÀI KHOẢN CỦA BẠN HOẶC QUYỀN TRUY CẬP CỦA BẠN VÀO CÁC DỊCH VỤ HOẶC CÁC PHẦN CỦA CHÚNG NẾU, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI, BẠN KHÔNG TUÂN THỦ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG SỐ NÀY HOẶC TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP THỰC TẾ HOẶC NGHI NGỜ HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÔNG ĐÚNG CÁCH.  CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG CHO BẠN VÀ SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC KẾT QUẢ BẤT LỢI NÀO DO VIỆC ĐÌNH CHỈ, CHẤM DỨT, SỬA ĐỔI HOẶC XÓA TÀI KHOẢN CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ TÀI KHOẢN NÀO KHÁC.

VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ.  KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÀO KHÁC, CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIỚI HẠN, ĐÌNH CHỈ HOẶC CHẤM DỨT DỊCH VỤ VÀ TÀI KHOẢN CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO TRONG ĐÓ, CẤM TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC, BAO GỒM BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC TÍCH HỢP TRONG ĐÓ, CÁC DỊCH VỤ VÀ CÔNG CỤ, TRÌ HOÃN HOẶC XÓA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO VÀ THỰC HIỆN CÁC BƯỚC KỸ THUẬT VÀ PHÁP LÝ ĐỂ NGĂN NGƯỜI DÙNG TRUY CẬP DỊCH VỤ NẾU CHÚNG TÔI TIN RẰNG NHỮNG NGƯỜI DÙNG ĐÓ ĐANG TẠO RA RỦI RO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CÓ THỂ XẢY RA, VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BÊN THỨ BA HOẶC HÀNH ĐỘNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI THƯ HOẶC TINH THẦN CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN HOẶC CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI.  TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP THÍCH HỢP VÀ THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI, CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI LÀ ĐÌNH CHỈ HOẶC CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA NHỮNG NGƯỜI DÙNG TÁI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BÊN THỨ BA.

 

Quyền ngừng dịch vụ.  Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp hoặc hỗ trợ Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ bất kỳ lúc nào, tại thời điểm đó, giấy phép được cấp dưới đây cho bạn để sử dụng Trang web hoặc bất kỳ phần hiện hành nào của trang web sẽ tự động chấm dứt.

Chấm dứt tài khoản.  Việc chấm dứt tài khoản của bạn có thể bao gồm việc vô hiệu hóa quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc các Dịch vụ khác hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bao gồm cả việc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào bạn đã gửi.  Bạn đồng ý rằng nếu tài khoản của bạn bị chấm dứt, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ lưu giữ, cung cấp cho bạn quyền truy cập hoặc cung cấp bản sao của bất kỳ thông tin nào được gửi qua bất kỳ Dịch vụ nào liên quan đến tài khoản của bạn.

 

Quyền sở hữu trí tuệ.  Giữa bạn và chúng tôi, Trang web, các Dịch vụ khác và tất cả các thành phần và nội dung tương ứng của chúng (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ mã máy tính, nội dung được điền sẵn, khái niệm, tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh, hiệu ứng nghe nhìn, văn bản có trong và bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác trong đó) thuộc sở hữu của chúng tôi.   Trang web và các Dịch vụ khác được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của cả Hoa Kỳ và nước ngoài và không được sao chép, sao chép, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại trái phép nào hoặc được sử dụng theo bất kỳ cách nào khác ngoài sự cho phép của các Điều khoản này, mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi trong từng trường hợp.  Bạn đồng ý không tham gia vào bất kỳ hoạt động kỹ thuật đảo ngược, hủy biên dịch hoặc các hoạt động khác được thiết kế để xem mã nguồn cho Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ hiện hành nào khác và bị cấm thiết kế ngược, hủy biên dịch hoặc tham gia vào các hoạt động được thiết kế để xem mã nguồn cho Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào.

 

Phản hồi.  Trong trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ phản hồi nào về bất kỳ Dịch vụ nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi, sai sót, vấn đề, đề xuất hoặc cách khác (gọi chung là "Phản hồi"), theo đây, bạn chuyển nhượng cho chúng tôi bất kỳ và tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và cho Phản hồi, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sử dụng Phản hồi đó theo bất kỳ cách nào mà chúng tôi cho là phù hợp.  Trong phạm vi bất kỳ Phản hồi nào có thể không được chuyển nhượng cho chúng tôi, cho dù theo bất kỳ luật hiện hành nào hay cách khác, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi giấy phép độc quyền, miễn phí bản quyền, thanh toán đầy đủ, không thể thu hồi, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới để sử dụng Phản hồi đó theo bất kỳ cách nào mà chúng tôi cho là phù hợp.

Dữ liệu người dùng

Dữ liệu người dùng: "Dữ liệu người dùng" có nghĩa là bất kỳ thông tin liên lạc, tài liệu, dữ liệu và thông tin nào khác mà bạn tải lên, đăng hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, Thông tin tài khoản hoặc bất kỳ thông tin nào liên quan đến giao dịch, sử dụng hoặc dữ liệu khác của bạn liên quan đến Dịch vụ hoặc bất kỳ nền tảng bên thứ ba nào khác mà bạn đã cho phép giao tiếp với Trang web.

 

Giấy phép đối với Dữ liệu Người dùng: Giữa bạn và chúng tôi, bạn là chủ sở hữu của tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Dữ liệu Người dùng, và trừ khi được nêu rõ trong các Điều khoản này hoặc Chính sách Bảo mật, bạn bảo lưu tất cả các quyền trong và đối với Dữ liệu Người dùng.  Theo đây, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, miễn phí bản quyền, được thanh toán đầy đủ, trên toàn thế giới để sử dụng Dữ liệu Người dùng của bạn theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm cả khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ hoặc theo các Điều khoản và Chính sách Bảo mật này.  Để rõ ràng, bất kỳ thông tin cá nhân nào có trong Dữ liệu Người dùng của bạn chỉ có thể được chúng tôi sử dụng theo Chính sách bảo mật.

 

Tương tác người dùng.

 

 • Trách nhiệm về tương tác và tuân thủ các chính sách.  Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tương tác của mình với bất kỳ bên nào khác mà bạn tương tác thông qua Dịch vụ.  Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có nhiều chính sách khác nhau liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ nhằm thúc đẩy một môi trường tôn trọng, chẳng hạn như, nhưng không nhất thiết giới hạn, các chính sách liên quan đến thông tin được gửi, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và thanh toán và hoàn lại tiền. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, tham gia theo bất kỳ cách nào với bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh giữa bạn và bất kỳ bên nào khác mà bạn tương tác thông qua Dịch vụ.
 • Bản phát hành cho tranh chấp và sử dụng thông tin của bên thứ ba.  Theo đây, bạn giải phóng chúng tôi và các cán bộ, giám đốc, đại lý, công ty con, công ty liên doanh và nhân viên của chúng tôi khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và do hậu quả) dưới mọi hình thức và bản chất, đã biết và chưa biết, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến bất kỳ điều nào sau đây: (i) bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa bạn và bất kỳ bên nào khác mà bạn tương tác thông qua Dịch vụ; và (ii) bất kỳ việc sử dụng thông tin của bên thứ ba nào của chúng tôi.

 

Lệ phí

 

Chúng tôi có thể cung cấp một số Dịch vụ nhất định để được thanh toán trên cơ sở khi mua.  Bằng cách mua hàng, bạn đồng ý trả các khoản phí và bất kỳ khoản thuế nào phát sinh tại thời điểm mua hàng.  Chúng tôi có quyền tính phí cho bất kỳ phần nào của Dịch vụ có thể đã được cung cấp trước đó mà không phải trả phí. Chúng tôi có thể sửa đổi giá cho các dịch vụ được cung cấp thông qua Dịch vụ bất kỳ lúc nào.  BẠN THỪA NHẬN RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI HOÀN LẠI TIỀN VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH RÕ RÀNG KHÁC TẠI THỜI ĐIỂM MUA HÀNG VÀ BẠN SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TIỀN HOẶC KHOẢN BỒI THƯỜNG KHÁC CHO CÁC DỊCH VỤ KHÔNG SỬ DỤNG KHI TÀI KHOẢN CỦA BẠN BỊ ĐÓNG, CHO DÙ VIỆC ĐÓNG ĐÓ LÀ TỰ NGUYỆN HAY KHÔNG TỰ NGUYỆN.  Phương thức thanh toán được lưu trữ có thể được liên kết với tài khoản của bạn để xử lý các khoản thanh toán mua hàng của bạn và bằng cách gửi thông tin thanh toán của bạn cho chúng tôi, bao gồm tên và địa chỉ thanh toán của bạn, bạn cho phép chúng tôi tính tất cả các khoản phí mua hàng mà bạn phải chịu vào phương thức thanh toán đó khi xác nhận thanh toán của bạn.  Trong trường hợp phương thức thanh toán của bạn không thành công hoặc bị từ chối, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và bạn phải cập nhật phương thức thanh toán của mình.

 

Trang web của bên thứ ba

 

Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết trên Dịch vụ đến các trang web hoặc nhà cung cấp của bên thứ ba.  Bất kỳ khoản phí hoặc nghĩa vụ nào bạn phải chịu trong giao dịch với các bên thứ ba này là trách nhiệm của bạn.  Chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm về bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào ngay cả khi được liên kết từ Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.  Các trang web được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và có thể thu thập dữ liệu hoặc thu thập thông tin cá nhân từ bạn.  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, thực tiễn kinh doanh hoặc chính sách bảo mật của họ, hoặc về việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà các trang web đó có thể thu thập.  Hơn nữa, việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không ngụ ý sự chứng thực của chúng tôi đối với các trang web được liên kết này.

 

Cập nhật dịch vụ

Bạn hiểu rằng Dịch vụ trải qua những thay đổi thường xuyên và Dịch vụ có thể không phải lúc nào cũng khả dụng vì nhiều lý do, chẳng hạn như thiếu tài nguyên thử nghiệm đầy đủ, thiếu thiết bị bảo hộ đầy đủ, thay đổi chính sách thử nghiệm, tính khả dụng của nhân viên kiểm tra và thời gian ngừng hoạt động của Trang web do bảo trì.  Chúng tôi có thể yêu cầu bạn chấp nhận các bản cập nhật cho Dịch vụ để tiếp tục sử dụng Dịch vụ.  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể cập nhật Dịch vụ mà không cần thông báo cho bạn.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm; Hạn chế; Miễn trừ trách nhiệm pháp lý; Bồi thường

Tuyên bố từ chối bảo hành.

 

 • DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG".  BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN VÀ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "CÓ SẴN" MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU HOẶC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

 

 • KHÔNG BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG KHÔNG CÓ LỖI.  KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN, CẢ CHÚNG TÔI VÀ BẤT KỲ CHI NHÁNH HOẶC CÔNG TY CON NÀO CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC BẤT KỲ GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, LUẬT SƯ, NHÀ PHÂN PHỐI, NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP NÀO CỦA CHÚNG TÔI (GỌI CHUNG LÀ "CÁC BÊN TRONG PHÒNG KHÁM") ĐỀU KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI VÀ BẠN THỪA NHẬN RẰNG CÁC DỊCH VỤ ĐÔI KHI CÓ THỂ KHÔNG KHẢ DỤNG VÌ LÝ DO BẢO MẬT, BẢO TRÌ HOẶC CÁC LÝ DO KHÁC.

 

 • KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN TRUY CẬP VÀO NỘI DUNG.  CÁC BÊN PHÒNG KHÁM KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO SẼ LUÔN BỊ NGĂN CẢN XEM THÔNG TIN RẰNG CÁC DỊCH VỤ DỰ ĐỊNH KHÔNG CÓ SẴN CHO CÁ NHÂN ĐÓ.  CÁC BÊN TRONG PHÒNG KHÁM KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG TẤT CẢ THÔNG TIN DO BẠN CUNG CẤP SẼ LUÔN CÓ SẴN HOẶC SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỊ XÓA, BỊ HỎNG HOẶC KHÔNG CÓ SẴN.  CÁC BÊN CỦA PHÒNG KHÁM KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO DO BẠN ĐĂNG SẼ ĐƯỢC GIỮ KHỎI BẤT KỲ CÁ NHÂN CỤ THỂ NÀO HACK HOẶC THAM GIA VÀO VIỆC TRUY CẬP TRÁI PHÉP VÀO THÔNG TIN ĐÓ HOẶC ĐƯỢC CHÚNG TÔI CẤP NHẦM QUYỀN TRUY CẬP HOẶC THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ.

 

Hạn chế; Từ bỏ trách nhiệm pháp lý.

 • TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI GIÁN TIẾP.  BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC BẤT KỲ LUẬT HIỆN HÀNH NÀO CHO PHÉP, CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CÓ TRONG TÀI LIỆU NÀY ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THEO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HOẶC HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA BẤT KỲ KHU VỰC TÀI PHÁN NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC HÀNH ĐỘNG VI PHẠM BẢO HÀNH, VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT) VÀ CÁC BÊN TRONG PHÒNG KHÁM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH CẢNH CÁO HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở: (I) MẤT LỢI NHUẬN, DỮ LIỆU, SỬ DỤNG; HOẶC (II) MẤT THIỆN CHÍ HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT VÔ HÌNH NÀO KHÁC, VỚI BẤT KỲ ĐIỀU NÀO ĐÃ NÓI Ở TRÊN DO (A) VIỆC BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO; (B) BẤT KỲ HÀNH VI HOẶC NỘI DUNG NÀO CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO TRÊN DỊCH VỤ; (C) BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO THU ĐƯỢC TỪ DỊCH VỤ; HOẶC (D) BẤT KỲ TRUY CẬP, SỬ DỤNG HOẶC THAY ĐỔI TRÁI PHÉP NÀO ĐỐI VỚI NỘI DUNG GỬI HOẶC DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG CỦA BẠN.

 

 • KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HÀNH VI CỦA BÊN THỨ BA.  BẠN CŨNG THỪA NHẬN CỤ THỂ HƠN RẰNG CÁC BÊN KHÁM BỆNH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG TÌM CÁCH BUỘC CÁC BÊN PHÒNG KHÁM PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, ĐỐI VỚI HÀNH VI CỦA BÊN THỨ BA, BAO GỒM NHỮNG NGƯỜI DÙNG KHÁC CỦA DỊCH VỤ VÀ NHÀ ĐIỀU HÀNH CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ BÊN NGOÀI, VÀ RẰNG RỦI RO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ BÊN NGOÀI VÀ THƯƠNG TÍCH TỪ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN HOÀN TOÀN THUỘC VỀ BẠN.

 

 • GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẰNG TIỀN.  TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC BÊN KHÁM BỆNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN THEO BẤT KỲ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NÀO CHO NHIỀU HƠN BÊN CHO THUÊ (I) $ 500, HOẶC (II) SỐ TIỀN BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO CHÚNG TÔI, TỔNG HỢP LẠI, TRONG MỘT TRĂM TÁM MƯƠI (180) NGÀY THEO LỊCH NGAY TRƯỚC NGÀY MÀ BẠN XÁC NHẬN BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO NHƯ VẬY LẦN ĐẦU TIÊN.

 

 • KHÔNG THANH TOÁN.  BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NẾU BẠN CHƯA THANH TOÁN CHO CHÚNG TÔI BẤT KỲ KHOẢN TIỀN NÀO TRONG MỘT TRĂM TÁM MƯƠI (180) NGÀY THEO LỊCH NGAY TRƯỚC NGÀY ĐẦU TIÊN BẠN KHẲNG ĐỊNH BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO NHƯ VẬY, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN CHO BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO VỚI CÁC BÊN KHÁM BỆNH LÀ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

 

 • TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG.  MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ BẢO ĐẢM NHẤT ĐỊNH HOẶC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI THIỆT HẠI NHẤT ĐỊNH.  DO ĐÓ, MỘT SỐ HẠN CHẾ TRÊN TRONG PHẦN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

 

Bồi thường.  Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường, cứu và giữ cho các Bên phòng khám vô hại khỏi mọi khiếu nại, tổn thất, thiệt hại và trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả phí và chi phí pháp lý, phát sinh từ (a) việc bạn sử dụng hoặc lạm dụng Dịch vụ, (b) bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các Điều khoản này hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố, bảo đảm và giao ước do bạn thực hiện ở đây, (c) việc bạn sử dụng hoặc truy cập bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba được sử dụng liên quan đến Dịch vụ, (d) bạn vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đại diện cho bạn, đối với bất kỳ tài sản trí tuệ, tài sản thực, quyền riêng tư hoặc quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc (e) bất kỳ hành vi sai trái hoặc sơ suất có chủ ý nào của bạn trong việc sử dụng Dịch vụ.  Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của bạn, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho các Bên phòng khám và bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi bảo vệ những khiếu nại này.  Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào như vậy khi biết về nó.  Bạn đồng ý rằng các điều khoản trong đoạn này sẽ tồn tại sau bất kỳ việc chấm dứt sử dụng Dịch vụ nào của bạn.

 

Cách xử lý tranh chấp

 

Chung.  Nếu tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn một phương tiện trung lập và hiệu quả về chi phí để giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng.  Theo đó, bạn và Phòng khám đồng ý rằng chúng tôi sẽ giải quyết mọi khiếu nại hoặc tranh cãi theo luật pháp hoặc công bằng phát sinh từ các Điều khoản này hoặc việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi ("Khiếu nại") theo một trong các tiểu mục bên dưới hoặc như chúng tôi và bạn đồng ý bằng văn bản.  Trước khi sử dụng các lựa chọn thay thế này, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn trước tiên hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để tìm kiếm giải pháp bằng cách truy cập Hỗ trợ khách hàng.  Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu hợp lý để giải quyết tranh chấp thông qua các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế, chẳng hạn như hòa giải hoặc trọng tài, như các lựa chọn thay thế cho kiện tụng.  Ngoài những vấn đề được liệt kê trong Phần 7, bạn và Phòng khám đồng ý chỉ tìm cách giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài phân xử tranh chấp đó theo các điều khoản của Mục 7 này và không khởi kiện bất kỳ tranh chấp nào tại tòa án. Trọng tài có nghĩa là tranh chấp sẽ được giải quyết bởi một trọng tài trung lập thay vì tại tòa án bởi một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn.

 

Loại trừ khỏi Trọng tài.  BẠN VÀ PHÒNG KHÁM ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO DO BẠN HOẶC CHÚNG TÔI ĐỆ TRÌNH LÊN TÒA ÁN XỬ CÁC VỤ KIỆN NHỎ HOẶC BỞI CHÚNG TÔI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẢO VỆ TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI CẤP PHÉP NÀO CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU KHÔNG PHẢI TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI CÓ TRONG PHẦN 7 NÀY.

 

QUYỀN CHỌN KHÔNG THAM GIA PHÂN XỬ RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC TỪ KHỞI TỐ TẬP THỂ TRONG VÒNG 30 NGÀY. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC TỪ KHỞI TỐ TẬP THỂ TRONG PHẦN 7 NÀY, BẠN PHẢI THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI BẰNG VĂN BẢN TRONG VÒNG BA MƯƠI (30) NGÀY KỂ TỪ NGÀY BẠN CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY LẦN ĐẦU TIÊN. THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN CỦA BẠN PHẢI BAO GỒM: (1) TÊN CỦA BẠN, (2) ĐỊA CHỈ CỦA BẠN VÀ (3) MỘT TUYÊN BỐ RÕ RÀNG RẰNG BẠN KHÔNG MUỐN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỚI CHÚNG TÔI THÔNG QUA TRỌNG TÀI.

 

Khước từ khởi kiện tập thể.  BẤT KỲ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NÀO, CHO DÙ TẠI TRỌNG TÀI HAY TÒA ÁN, SẼ CHỈ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN CHỨ KHÔNG PHẢI TRONG MỘT VỤ KIỆN TẬP THỂ HOẶC ĐẠI DIỆN HOẶC VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT THÀNH VIÊN CÓ TÊN HOẶC GIẤU TÊN TRONG MỘT VỤ KIỆN CHUNG CỦA TẬP THỂ, HỢP NHẤT, ĐẠI DIỆN HOẶC TƯ NHÂN, TRỪ KHI CẢ BẠN VÀ PHÒNG KHÁM ĐẶC BIỆT ĐỒNG Ý LÀM NHƯ VẬY BẰNG VĂN BẢN SAU KHI BẮT ĐẦU PHÂN XỬ TRỌNG TÀI.

 

Bắt đầu thủ tục tố tụng trọng tài; Lựa chọn Trọng tài viên.  Nếu bạn hoặc Phòng khám chọn giải quyết tranh chấp của bạn thông qua trọng tài, bên khởi xướng thủ tục trọng tài phải bắt đầu tranh chấp đó với Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA"). Các điều khoản của Mục 7 này sẽ chi phối trong trường hợp chúng mâu thuẫn với các quy tắc của tổ chức trọng tài do các bên lựa chọn.

 

Thủ tục trọng tài.  Các quy tắc aaa có sẵn tại www.adr.org hoặc bằng cách gọi 1-800-778-7879.  Trọng tài sẽ đưa ra bất kỳ phán quyết nào bằng văn bản nhưng không cần cung cấp tuyên bố lý do trừ khi có yêu cầu của một bên.  Phán quyết như vậy sẽ mang tính ràng buộc và cuối cùng, và có thể được đưa vào bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền đối với các bên cho các mục đích thực thi.  Bất kể những điều đã nói ở trên, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khoản phí luật sư nào của bạn.

 

Địa điểm Trọng tài.  Bạn hoặc Phòng khám có thể bắt đầu phân xử bằng trọng tài ở Tiểu bang California.

 

Tính hiệu lực từng phần.  Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Mục 7 này (ngoài điều khoản Khước từ khởi kiện tập thể) bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ bị tách khỏi Mục 7 này và phần còn lại của Mục 7 này sẽ có hiệu lực đầy đủ.  Nếu điều khoản Khước từ khởi kiện tập thể được phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, toàn bộ Mục 7 này, ngoại trừ Mục này, sẽ không thể thi hành và tranh chấp sẽ do tòa án quyết định và TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, BẠN ĐỒNG Ý TỪ BỎ BẤT KỲ QUYỀN XÉT XỬ NÀO CỦA BỒI THẨM ĐOÀN, TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

 

Sự sống còn.  Phần 7 này sẽ vẫn tồn tại sau bất kỳ việc chấm dứt Điều khoản nào.

 

Quy định chung

 

Cập nhật điều khoản và chính sách bảo mật.

 • Quyền cập nhật.  Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của chúng tôi, để thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của các Điều khoản này và Chính sách bảo mật của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách đăng các Điều khoản sửa đổi hoặc Chính sách bảo mật thông qua Dịch vụ.  Bạn cũng có thể được thông báo bổ sung, chẳng hạn như email hoặc tin nhắn trong Dịch vụ, về bất kỳ thay đổi nào.  Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận những thay đổi đó bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ.  Trừ khi có quy định khác, tất cả các điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực khi chúng được đăng.  Chúng tôi cũng có thể sửa đổi các chính sách, quy tắc hoặc quy tắc khác bất cứ lúc nào và các phiên bản mới sẽ có sẵn trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ.  Không có sửa đổi nào đối với Điều khoản hoặc Chính sách bảo mật sẽ áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào mà chúng tôi đã có thông báo thực tế trước ngày sửa đổi.
 • Tìm kiếm sự đồng ý.  Nếu chúng tôi sửa đổi các Điều khoản này hoặc Chính sách bảo mật và tìm kiếm sự đồng ý của bạn để bị ràng buộc bởi các Điều khoản sửa đổi hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi đó và bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sửa đổi hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi đó trước khi sử dụng lại Dịch vụ, thì bất kể điều gì ngược lại, chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn.
 • Không đồng ý với các điều khoản.  Nếu bất cứ lúc nào bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong phiên bản hiện tại của Điều khoản của chúng tôi, Chính sách quyền riêng tư hoặc bất kỳ chính sách, quy tắc hoặc quy tắc ứng xử nào khác của Clinic liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt và bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức.

 

Tính hiệu lực từng phần.  Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này hoặc Chính sách bảo mật được phát hiện là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, toàn bộ hoặc một phần, bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, điều khoản đó, đối với khu vực tài phán đó, sẽ không có hiệu lực chỉ trong phạm vi xác định tính không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi mà không ảnh hưởng đến hiệu lực, tính hợp pháp hoặc khả năng thực thi của chúng theo bất kỳ cách thức hoặc khu vực tài phán nào khác và không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của Điều khoản (hoặc nếu có, Chính sách bảo mật), sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

 

Chuyển nhượng.  Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình hoặc ủy thác bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo các Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vào bất kỳ lúc nào mà không có sự đồng ý của bạn.  Bạn không được chuyển nhượng hoặc ủy quyền bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi và bất kỳ sự chuyển nhượng hoặc ủy quyền có mục đích nào vi phạm Mục này đều vô hiệu.

 

Toàn bộ Thỏa thuận.  Các Điều khoản này, cùng với bất kỳ chính sách bổ sung nào, Chính sách bảo mật và bất kỳ tài liệu nào khác được kết hợp rõ ràng bằng cách tham chiếu ở đây, chứa toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn liên quan đến chủ đề của thỏa thuận này và thay thế tất cả các hiểu biết, thỏa thuận, đại diện và bảo đảm trước đây và đương thời của các bên liên quan đến chủ đề của thỏa thuận này, cho dù là điện tử, bằng miệng hoặc bằng văn bản, hoặc cho dù được thiết lập bởi phong tục, thực tiễn, chính sách hoặc tiền lệ.

 

Không từ bỏ.  Việc chúng tôi không yêu cầu hoặc thực thi nghiêm ngặt việc bạn thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này hoặc Chính sách bảo mật hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào theo chúng sẽ không được hiểu là sự từ bỏ hoặc từ bỏ quyền khẳng định hoặc dựa vào bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào như vậy trong đó hoặc bất kỳ trường hợp nào khác.  Việc chúng tôi từ bỏ rõ ràng bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc yêu cầu nào của các Điều khoản này hoặc Chính sách bảo mật sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ nghĩa vụ nào trong tương lai để tuân thủ điều khoản, điều kiện hoặc yêu cầu đó.  Trừ khi được quy định rõ ràng và cụ thể trong các Điều khoản này, không có tuyên bố, tuyên bố, sự đồng ý, từ bỏ hoặc các hành vi hoặc thiếu sót khác của chúng tôi sẽ được coi là sửa đổi các Điều khoản này cũng như không ràng buộc về mặt pháp lý, trừ khi được ghi lại bằng văn bản vật lý, có chữ ký của bạn và nhân viên được bổ nhiệm hợp lệ của chúng tôi.

 

Thông báo.  Chúng tôi có thể thông báo cho bạn qua các bài đăng trên Trang web hoặc qua email hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác thông qua thông tin liên hệ mà bạn cung cấp cho chúng tôi.  Tất cả các thông báo do bạn đưa ra hoặc được yêu cầu từ bạn theo các Điều khoản này hoặc Chính sách bảo mật sẽ được lập thành văn bản và được gửi đến địa chỉ trong Phần này.  Bất kỳ thông báo nào mà bạn cung cấp mà không tuân thủ Mục này sẽ không có hiệu lực pháp lý.

 

Phòng khám COVID

Thư điện tử: info@covidclinic.org

 

Biện pháp khắc phục công bằng.  Bạn thừa nhận rằng các quyền được cấp và nghĩa vụ được thực hiện theo các Điều khoản này đối với Phòng khám có tính chất duy nhất và không thể thay thế, việc mất mát có thể gây hại không thể khắc phục được cho chúng tôi và không thể thay thế bằng thiệt hại tiền tệ một mình, để chúng tôi có quyền tìm kiếm biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc công bằng khác (mà không có nghĩa vụ đăng bất kỳ ràng buộc hoặc bảo đảm hoặc bằng chứng thiệt hại nào) trong trường hợp có bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm dự đoán nào bởi mày.  Bạn từ bỏ không hủy ngang tất cả các quyền tìm kiếm biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc công bằng khác, hoặc tham gia hoặc hạn chế hoạt động của Dịch vụ, khai thác bất kỳ quảng cáo hoặc tài liệu nào khác được phát hành liên quan đến việc đó hoặc khai thác Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào khác được sử dụng hoặc hiển thị thông qua Dịch vụ và đồng ý giới hạn khiếu nại của bạn đối với các khiếu nại về thiệt hại tiền tệ, giới hạn bởi Mục 7.

 

Bất khả kháng.  Phòng khám sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ sự thất bại nào trong việc thực hiện dưới đây do các trường hợp hoặc nguyên nhân không lường trước được ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như hành động của Thiên Chúa, chiến tranh, khủng bố, trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, bạo loạn, cấm vận, hành vi của chính quyền dân sự hoặc quân sự, hỏa hoạn, lũ lụt, tai nạn, đình công, thiếu phương tiện giao thông, nhiên liệu, năng lượng, lao động hoặc vật liệu.

 

Lựa chọn luật. Các Điều khoản và Chính sách Bảo mật sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Tiểu bang California, bất kể xung đột của các quy định pháp luật.

Rủi ro điện tử: Theo đây, tôi đồng ý và nêu rõ sở thích của tôi để nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép của Rume Medical Group và các nhân viên khác tại Rume Health liên lạc với tôi qua email hoặc tin nhắn SMS tiêu chuẩn về các khía cạnh khác nhau của việc chăm sóc y tế của tôi, có thể bao gồm, nhưng sẽ không giới hạn, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc, cuộc hẹn và thanh toán. Tôi hiểu rằng email và tin nhắn SMS tiêu chuẩn không phải là phương thức liên lạc bí mật và có thể không an toàn. Tôi hiểu thêm rằng, vì điều này, có nguy cơ email và tin nhắn SMS tiêu chuẩn liên quan đến việc chăm sóc y tế của tôi có thể bị chặn và đọc bởi bên thứ ba.